Thursday, November 4, 2010

Rwampara County, Mbarara District Polling Stations

Rwampara County, Mbarara District

5 Sub Counties
31 Parishes
130 Polling Stations

Bugamba Sub County
Kabrama Parish
 1. Kabarama Parish Hqts
 2. Nyanamira Market
 3. Nyarubare
 4. Rubingo Pri Shc
Kamomo Parish
 1. Kamomo I
 2. Kamomo II
Kibingo Parish
 1. Kangirerwe C.O.U
 2. Kangirerwe Pri Sch
 3. Nyaruteme Trading Centre
 4. Rwamuganga Trading Centre
Kitojo Parish
 1. Kitojo Pri sch
 2. Nyanga Pri Sch
 3. Ryamijo
Ngugo Parish
 1. Bituntu
 2. Kakongora Pri Sch
 3. Kakungu
 4. Kikuto C.O.U
 5. Ngugo II
Nyaruhandazi Parish
 1. Nshuro-Mutsibika
 2. Nyaruhandagazi I
 3. Nyaruhandagazi II
 4. Nyaruhandagazi III
Rweibogo Parish 
 1. Bugamba Pri Sch
 2. Rweibogo III
 3. Rweibogo IV
 4. Rweibogo Parish Hqts
 5. Rwemisha Trading Centre
Mwizi Sub County
Bushwere Parish
 1. Buhungye
 2. Bushwere I
 3. Bushwere II
 4. Bushwere III
 5. Kenkaranga Pri Sch
 6. Kikunda
Kigaaga Parish
 1. Ihobya
 2. Kabaya
 3. Kamukungu
 4. Kigaaga Pri Sch
 5. Rubagano
Ngoma Parish 
 1. Karamurani
 2. Ngoma I
 3. Ngoma II
 4. Ngoma III
 5. Ngoma IV
 6. Ngoma V
Rukarabo Parish
 1. Rukarabo I
 2. Rukarabo II
 3. Rukarabo III
 4. Rukarabo IV
Rwamiyonga Parish
 1. Ibumba
 2. Kanoni
 3. Kihangire
 4. Kyatoko
 5. Kyeyare
 6. Rwamiyonga I
 7. Rwamiyonga II

 
Ndeija Sub County 
Bujaga Parish 
 1. Bujaga
 2. Bujaga Parish Hqts
 3. Kashuru Pri Sch
 4. Kikonkoma Pri Sch
Kakikagi Parish
 1. Kakigani Parish Hqts
 2. Kakigani Pri Sch
 3. Nyabishekye C.O.U
Kibare Parish
 1. Kanyantura Pri Sch
 2. Kibare Pri Sch
 3. Kibumba Pri Sch
 4. Murago Pri Sch
Kongoro Parish
 1. Nyakatugunda Pri Sch
 2. Rugazi Pri Sch
Ndeija-Mulago Parish
 1. Kashuro Pri Sch
 2. Kyesika
 3. Ndeija Pri Sch
 4. Ndeija Subcounty Hqts
Nyakaikara Parish
 1. Kibuba Pri Sch
 2. Nyakaikara Pri Sch
 3. Rwemirokora Playground
 4. Nyeihanga Parish
 5. Nyeihanga Pri Sch
 6. Nyeihanga Pri Sch Playground
 7. Rwensinga Parish
 8. Kabutare Pri Sch
 9. Kaiho Pri Sch
Nyakayojo Sub County
Bugashe Parish
 1. Akayenze Junction Kibona
 2. Bugashe Pri Sch
 3. Kibaya Mixed Pri Sch
Katojo Parish
 1. Kakuukuru Pri Sch
 2. Kibingo C.O.U
 3. Ngaara Catholic Church
 4. Ngaara Pri Sch
 5. Nyakayojo Health Centre III
 6. Rwariire Pri Sch
Kichwamba Parish
 1. Kabasikozi Playground
 2. Kambaba Pri Sch
 3. Kantanda
 4. Kichwamba Junior Sch
 5. Mutukura I Cell Hqts
 6. Mutukura II-Karengye
Nyarubungo II Parish
 1. Ibaare C.O.U
 2. Kagaaga Pri Sch
 3. Karambi Catholic Church
 4. Katukuru Pri Sch
 5. Kijengye Pri Sch
 6. Kinyaza Pri Sch
 7. Rwakwezi C.O.U
Rukindo Parish
 1. Kagando C.O.U
 2. Nyakakoni Catholic Church
 3. Nyakayojo Senior Secondary
 4. Nyamiyaga
 5. Rukindo Pri Sch
Rwakishakiizi
 1. Kagasha C.O.U
 2. Kibingo P.T.C
 3. Nshungyezi Pri Sch
 4. Nyakayojo Subcounty Hqts
 5. Rucece C.O.U
 6. Rwakishakiizi Pri Sch
Rugando Sub County
Kitunguru Parish
 1. Kahunga Pri Sch
 2. Katereza Pri Sch
 3. Kitunguru Parish Hqts
 4. Kitunguru pri Sch
Mirama Parish
 1. Mirama
 2. Rucence Pri Sch
 3. Rwemiyenje
Nyabikungu Parish
 1. Ahakabare Mikamba
 2. Butahe C.O.U
 3. Mikamba
 4. Nyabikungu Parish Hqts
Nyakabare Parish
 1. Kyakanekye Pri Sch
 2. Nyakabare Parish Hqts
 3. Nyakabare Pri Sch
Nyarubungo Parish
 1. Kagongi Pri Sch
 2. Karora Pri Sch
 3. Kitwe Pri Sch
 4. Nyarubungo Parish Hqs

No comments:

Post a Comment